Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Kallelse till årsmöte 2020

Datum: 6 maj
Tid: 18:00
Plats: Hos Marie Malmros på Blomsterslingan 10


Rösträtt på årsmötet har de medlemmar som har fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot
föreningen och under mötesåret fyllt lägst 15 år.

Dagordning


§1 Fastställande av röstlängd för mötet.
§2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
§3 Fastställande av föredragningslista.
§4 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
§5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera
mötesprotokollet.
§6 Fastställande av medlemsavgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande
verksamhets och räkenskapsåret.
§7 Revisionsberättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets och
räkenskapsåret.
§8 Fastställande av resultat och balansräkning samt disposition av överskott respektive
underskott i enlighet med balansräkningen.
§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
§10 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
§11 Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter för kommande verksamhetsår.

● Val av
○ föreningens ordförande för en tid av 2 år
○ föreningens kassör för en tid av 1 år

○ ev. suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 2 år
○ ev. suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år

○ ev. valbredning för en tid av 1 år

§12 Övriga frågor (information och diskussion).
● Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller
medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

 
Facebook & Instagram
Sponsring
Användbara sidor